Privacy statement

Beste bezoeker,

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website. Daarom zorgen wij ervoor dat persoonlijke informatie zorgvuldig wordt verwerkt en beveiligd. Wij houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
IBC Change & Development verwerkt persoonsgegevens om producten en diensten aan te bieden, onze dienstverlening te verbeteren, nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

IBC Change & Development gebruikt uw persoonsgegevens voor:
– het verlenen van toegang tot onze website;
– het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
– de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
– relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
– het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
– product- en dienstontwikkeling;
– het bepalen van strategie en beleid;
– het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van inhoud en reclame die aansluit bij uw interesses.
– zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot IBC Change & Development, haar relaties en haar medewerkers;
– werving en selectie;
– voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
– marketing- en communicatie activiteiten;

Welke persoonsgegevens verwerken wij
Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken, die door ons aan derden zijn verstrekt of via openbare bronnen bekend zijn geworden. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

IBC Change & Development houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door IBC Change & Development verkocht aan derden.

IBC Change & Development verwerkt de volgende persoonsgegevens:
– NAW-gegevens;
– bedrijfsgegevens;
– functie;
– btw-nummer;
– geslacht;
– e-mailadres;
– (mobiel) telefoonnummer;
– geboortedatum;
– IP-adres;
– technische browserinformatie;
– cookie ID;
– klik- en surfgedrag;
– social media account.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Als wet- of regelgeving voorschrijft dat in specifieke gevallen persoonsgegevens gedurende een minimum of maximum periode bewaard moeten worden dan houden wij ons daaraan.

Vertrouwelijkheid & delen van persoonsgegevens met derden
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Met een derde partij die namens en in opdracht van IBC Change & Development persoonsgegevens verwerkt, wordt een Verwerkersovereenkomst afgesloten waardoor zij ook gebonden zijn aan naleving van de AVG.

Door IBC Change & Development ingeschakelde derde partijen die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving AVG.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens
IBC Change & Development maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een beveiligde TLS-verbinding.

IBC Change & Development hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Wij zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om, rekening houdend met de stand van de techniek, te zorgen voor een op het risico afgestemd beveiligingsniveau.

Bij het gebruik van diensten van derde partijen zorgt IBC Change & Development ervoor dat in een Verwerkersovereenkomst afspraken over passende beveiligingsmaatregelen worden gemaakt.

Uw wettelijke rechten
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door ons een e-mail te sturen via privacy@smartz.eu .

U heeft de volgende rechten:
– uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
– inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
– het laten corrigeren van fouten;
– het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
– intrekken van toestemming;
– bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
– overdraagbaarheid van gegevens.

Voor het gebruik maken van een van deze rechten neemt u contact met ons op via de bovengenoemde contactgegevens. U ontvangt zo snel mogelijk maar binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek bericht van ons.

Er zijn gevallen mogelijk waarbij wij uw verzoek als betrokkene niet of niet helemaal kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld in het geval van wettelijke bewaartermijnen. Hierover zullen wij u informeren.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Het kan zijn dat we contact met u opnemen om zeker te weten dat u de juiste persoon bent.

Gebruik van Cookies
Op deze website worden cookies gebruikt om het gebruiksgemak van de website te vergroten, het gebruik van de website te analyseren, het internetaanbod voor u beter te laten aansluiten op uw interesses en om het mogelijk te maken onze website te delen via social media.

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van IBC Change & Development of die van een derde partij.

7.1 In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

7.2 Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

7.3 Cookies op onze site

Op onze website worden cookies gebruikt om:
– functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
– het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies).

7.4 Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

7.5 Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes.

Social Media
Op de website van IBC Change & Development zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. IBC Change & Development houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Links naar andere websites van derden
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op!
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacy- en cookieverklaring kunt u contact met ons opnemen via:

IBC Change & Development

Adres: Handelsstraat 34, 6135 KL, Sittard

KvK-nummer: 14096106

Email: privacy@smartz.eu

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacy- en cookieverklaring is vastgesteld op 27-2-2019.